1. <form id='Nv6Fzy'></form>
    <bdo id='Nv6Fzy'><sup id='Nv6Fzy'><div id='Nv6Fzy'><bdo id='Nv6Fzy'></bdo></div></sup></bdo>

     • 当前位置:首页 >> 其它语言学习 >>

      对外汉语拼音音节表


      Complete Hanyu Pinyin Table
      Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Single Final a Family o Family e Family i Family u Family ü Family Group 1 Group 2 Group 3 b p m f d t j q x zh ch sh r z y w a a o e i u ü o ai ou ei ia ua ü e e ao ong er ie ui ün shi ye (ie) yin(in) i an en iu uo üan ri n c s l g k h

      Initials

      u ang eng in un zi yun(ün) ci

      ü

      Finals

      iao uai si

      ian uan yi

      ing uang wu

      iang

      iong

      Direct Pinyin

      zhi chi yu (ü) yue (üe)

      yuan (üan)

      ying(ing)

      Simple Rules of Chinese Pinyin: 1. ? j q x ? only makes sounds with ? i , ü? family. 2. ?g k h? does not make sounds with ? i? family. 3. ?zh ch sh r z c s y ? and ? I ? makes the same sound as themselves but with a little long and heavier tone; and they do not make sounds with rest of the “ i “ family. 4. “b p m f “ does not make sounds with “ u” family.

      1

      Complete Pinyin Table 1
      I b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w F

      a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha

      zha cha sha za ca sa y wa

      Simple Finals o e i u bo bi bu po pi pu mo me mi mu fo fu de di du te ti tu ne ni nu le li lu ge gu ke ku he hu ji qi xi zhe zhi zhu cha chi chu she shi shu re ri ru ze zi zu ce ci cu se si su ye yi wo wu

      a Family ü ai ao an bai bao ban pai pao pan mai mao man fan dai dao dan tai tao tan nü nai nao nan lü lai lao lan gai gao gan kai kao kan hai hao han ju qu xu zhai zhao zhan chai chao chan shai shao shan rao ran Zai zao zan cai cao can sai sao san yu yao yan wai wan
      2

      o Family ang ou ong bang ou pang pou mang mou fang fou dang dou dong tang tou tong nang nou nong lang lou long gang gou gong kang Kou kong hang hou hong

      zhang chang shang rang zang cang sang yang wang

      zhou chou shou rou zou cou sou you

      zhong chong rong zong cong song yong

      Complete Pinyin Table 2 e Family F I ei er en b bei ben p pei pen m mei men f fei fen d dei den t n nei nen l lei g gei gen k ken h hei hen j q x zh zhen ch chen sh shen r ren z zei zen c cen s sen y w wei wen

      eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng

      ia

      iu

      miu

      ie bie pie mie die tie nie lie

      in bin pin min

      i Family iao ian biao bian piao pian miao mian diao tiao niao liao

      iang

      iong

      ing bing ping ming ding ting ning ling

      niu liu

      nin lin

      tian nian lian

      jia qia xia zheng cheng sheng reng zeng ceng seng

      jiu qiu xiu

      jie qie xie

      jin qin xin

      jiao qiao xiao

      jian qian xian

      jiang qiang xiang

      jiong qiong xiong

      jing qing xing

      yin weng
      3

      ying

      Complete Pinyin Table 3 u Family I F ua ui uo un uai
      b p m f

      uan

      uang

      ü Family üan üe ün

      d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

      dui tui

      gua kua hua

      gui kui hui

      duo tuo nuo luo guo kuo huo

      dun tun lun gun kun hun

      guai kuai huai

      duan tuan nuan luan guan kuan huan

      nüe lüe guang kuang huang juan jue jun quan que qun xuan xue xun

      zhua zhui chui shua shui rui zui cui sui

      zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo

      zhun zhuai zhuan zhuang chun chuai chuan chuang shun shua shuan shuang run ruan zun zuan cun cuan sun suan yuan yue yun

      4


      相关文章:
      更多相关标签: